WiSE Monitoring

แบนด์วิดท์ระหว่าง Core Switch อาคารศ. สาโรชบัวศรีกับ True-WiFi Controller

 


เชื่อมต่อระหว่าง WiSE10  (PSM) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE12  (PSM) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE13  (PSM) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE20  (PSM) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE Science  (PSM) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE Satit primary  (PSM) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE10  (ONK) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE15  (ONK) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE25  (ONK) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps) 

เชื่อมต่อระหว่าง WiSE55  (ONK) กับ Core Switch (ช่องสัญญาณ 1000 Mbps)