สถานะ หมายเลขอาคาร อาคาร
     1 อาคารกัลยาณมิตร
     2 อาคารอำนวยการ
     3 อาคารเรียนรวม
     4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
     5 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
     6 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
     7 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
8 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
     10 อาคารสโมสร
     11 หอพักนิสิต 1
     12 หอพักนิสิต 2
     13 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
     14 อาคารหอสมุดกลาง
     16 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
     17 อาคารกีฬา 2
     20 อาคารกีฬา 1
     21 อาคาร SUB PRESS CENTER
     23 หอพักแพทย์ 10 ชั้น
     23 หอพักแพทย์ฝึกหัดหญิง
       23 หอพักแพทย์ฝึกหัดชาย
     26 อาคารเรียนคณะพยาบาล
     27 อาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์
     28 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
29 คอนโด 1
30 คอนโด 2
31 คอนโด 3
     32 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน
     34 หอพักนิสิต 3
     35 อาคารกีฬาทางน้ำ
     37 หอพักนิสิต 4
     38 อาคารจิตรอารี
     39 หอพักนิสิต 5
     40 หอพักนิสิต 6
     41 อาคารบริการนิสิต
     42 หอพักนิสิต 7
     43 หอพักนิสิต 8
     44 หอพักนิสิต 9
     45 หอพักนิสิต 10
     46 อาคารศรีวิจิตร
     47 หอพักแพทย์ A
     48 หอพักแพทย์ B
     51 อาคารศูนย์วิจัย
     59 หอพักนิสิต 11
       สโมสรนิสิตแพทย์
    สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

Network status - Ongkharak