WiSE 20

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ระบบเครือข่ายไร้สายปรับเปลี่ยนรูปแบบดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) เหลือเพียง 2 ชื่อคือ มศว ประสานมิตร เป็น WiSE-PSM, WiSE-Science (คณะวิทยาศาสตร์) , WiSE-Med (คณะแพทยศาสตร์) และ มศว องครักษ์ เป็น WiSE-ONK
2. เพิ่มการ Roaming สัญญาณ ผู้ใช้งานเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อโดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่
3. เพิ่มความรวดเร็วในการเชื่อมต่อตั้งแต่ 54 - 450 Mbps
4. เพิ่มช่วงเวลา Session time out เป็น 10 นาที (Session time out คือ หลังจากผู้ใช้เชื่อมต่อสัญญาณไวเลสแลนเรียบร้อยแล้ว และไม่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 10 นาที ระบบจะตัดการเชื่อมต่อทันที)

  Throughput Graph (Hourly)  
   
     
  Throughput Graph (Daily)  
   
     
  Throughput Graph (Weekly)  
   
     
  Throughput Graph (Monthly)  
   
     
  Throughput Graph (Yearly)  
   
     
  จำนวน AP ที่ควบคุม  
   
     
  จำนวนผู้ใช้งาน  
   
     
  อุณหภูมิ