มศว ประสานมิตร เชื่อมต่อไปยัง มศว องครักษ์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
ISP : Uninet
Gateway : Core_HP 7506 ONK port 3/0/16

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (16 Hours)

Throughput Graph (5 Day)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)