อาคารประชาสัมพันธ์

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Converter To Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 149
Device Name : อาคารประชาสัมพันธ์
UpLink To : อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพ

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)