อาคาร 3 ประสานมิตร

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic to Converter - Multi Mode
VLAN : 126,154,3126,3154
Device Name : อาคาร 3
UpLink To : HP V1910 (สำนักสื่อ)

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)