ห้องส่งวิทยุชุมชน

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 733
Device Name : G+S4
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/25
UpLink To : อาคารเอนกประสงค์ 1 port 1/0/25

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : อาคารเอนกประสงค์ 1 port 1/0/25

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)