Port 1/0/1 (Link Core Switch By VLAN 701) ไปยัง ประสานมิตร Port 1/0/2 (VLAN 730) อาคารที่พักผู้เข้าอบรม
   
Port 1/0/3 (VLAN 721) อาคารห้องประชุมใหญ่ Port 1/0/4 (VLAN 723) อาคารผู้ปฏิบัติงาน
   
Port 1/0/5 (VLAN 722) อาคารเรียนเล็ก Port 1/0/6 (VLAN 724) อาคารห้องสมุด
   
Port 1/0/7 (VLAN 728) Wireless Out door B Port 1/0/8 (VLAN 729) Wireless Out door C
   
Port 1/0/9 (VLAN 717) อาคารเอนกประสงค์ 2