สถานะ หมายเลขอาคาร อาคาร
1 อาคารทรงงาน
2 อาคารอเนกประสงค์ 1
  3 อาคารทรงไทย
  4 กลุ่มฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติงาน
  5 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม
  6 อาคารหอพักนิสิต
7 อาคารอเนกประสงค์ 2
A1+A5 อาคารห้องประชุม และ อาคารโรงอาหาร
A2 อาคารเรียน
A3 อาคารปฏิบัติการ
A4 อาคารห้องสมุด
A6 อาคารบริการ
  A7 ศาลา
  ฺB เรือนพักนิสิต
  C เรือนพักอาจารย์
D เรือนพักผู้เข้าอบรม
  E เรือนพักคนงาน
  F สโมสรนิสิต
G+S4 สหกรณ์ร้านค้า และ เสาอากาศวิทยุชุมชน
  S1 อาคารห้องเครื่องไฟฟ้า
  S2 ชุดอาคารผลิตน้ำประปา
  S3 อาคารบำบัดน้ำเสีย และโรงเก็บขยะ

Network status - Sakaeo