หอพักนิสิต 3

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : UTP
VLAN : 124
UpLink Port : Gigabit Eternet 1/0/23
UpLink To : หอพักนิสิต 2

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)