คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 134,136,144,3134,3136,3144
Device Name : คณะวิทยาศาสตร์
UpLink To : Tengigabit 2/B1
Gateway : DELL 5548 Port Tengigabit 1/0/2

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)