ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา อาคาร 6

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 128,3128
Device Name : คณะวิทยาศาสตร์
UpLink To : Alcatel 7800
Gateway : Core Switch - Alcatel 7800 port 15/1

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)