คณะศิลปกรรม

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 115,3115
Device Name : คณะศิลปกรรมศาสตร์
UpLink Port : Ethernet 1000SX
UpLink To : Alcatel 7800
Gateway : Core Switch - Alcatel 7800 port 5/1

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)