คณะศิลปกรรม

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 115,3115
Device Name : คณะศิลปกรรมศาสตร์
UpLink Port : Ethernet 1000SX
UpLink To : H3C
Gateway : Core Switch - H3C port 3/0/22

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)