โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 158,210
Device Name : สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
UpLink Port : Ethernet 1000LX
UpLink To : H3C
Gateway : Core Switch - H3C port 3/0/5

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)