คณะมนุษยศาสตร์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 120,213,3120
Device Name : คณะมนุษยศาสตร์ 
UpLink Port : Gigabits port 1/26
UpLink To : Alcatel 7800

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)