สำนักหอสมุดกลาง

 

ช่องสัญญาณ : 10 Gbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 17,117,3017,3117
Device Name : สำนักหอสมุดกลาง  
UpLink Port : Tengigabit 2/B1
UpLink To : DELL 5548 Port Tengigabit 1/0/1

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)