สำนักงานอธิการบดี

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 21,22,121,150,151,3021,3022,3121,3150
Device Name : สำนักงานอธิการบดี 
UpLink Port : Ethernet 1000LX
UpLink To : Alcatel 7800
Gateway : Core Switch - Alcatel 7800 port 1/2

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)