ประสานมิตร & สาธิตประทุมวัน

ช่องสัญญาณ : 10 Mbits/s
ISP : TOT MPLS
Gateway : Alcatel 7800 port 13/22

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)