ประสานมิตร & ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ช่องสัญญาณ : 55 Mbits/s
ISP : INTERLINK
Gateway : Alcatel 9702 port 6/4

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)