คณะแพทยศาสตร์ อาคารกายวิภาคศาสตร์

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 152,3152
Device Name : คณะแพทยศาสตร์ 
UpLink Port : Ethernet Interface
UpLink To : Alcatel 7800
Gateway : Core Switch - Alcatel 7800 port 15/9

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)