ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Converter To Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 149
Device Name : ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 
UpLink Port : Ethernet Interface
UpLink To : H3C port 2/0/7

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)