สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 15

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 148,3148
Device Name : สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 15
UpLink Port : Ethernet 1000SX
UpLink To : Alcatel 7800

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : Core Switch - Alcatel 7800 port 15/4

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)

Packets Graph

Errors Graph