หอประชุม

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 146,3146
Device Name : หอประชุม
UpLink Port : Ethernet 100FX
UpLink To : Alcatel 7800

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)