ตึกไข่ดาว

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 126,154,3126,3154
Device Name : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/28
UpLink To : Alcatel 7800

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : Core Switch - Alcatel 7800 port 9/1

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)

Packets Graph

Errors Graph