ตึกไข่ดาว

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 126,154,3126,3154
Device Name : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
UpLink Port : GigabitEthernet 3/0/16
UpLink To : H3C

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)