คณะแพทยศาสตร์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 123,157,3123
Device Name : คณะแพทยศาสตร์ 
UpLink Port : port1.0.21
UpLink To : H3C Port 3/0/21

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)