คณะทันตแพทยศาสตร์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 90,91,92,119,3119
Device Name : คณะทันตแพทยศาสตร์ 
UpLink Port : Ethernet 1000LX
UpLink To : H3C port 3/0/13

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)