สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 118,3118
Device Name : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
UpLink Port : Ethernet 100FX
UpLink To : Alcatel 7800 15/5

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)