คณะศึกษาศาสตร์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 116,158,3116,3158
Device Name : คณะศึกษาศาสตร์
UpLink Port : HP 1910 port GigabitEthernet 1/0/49
UpLink To : H3C port 3/0/6

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)