อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

ช่องสัญญาณ : 100 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 114,3114
Device Name : อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
UpLink Port : Ethernet 100FX
UpLink To : Alcatel 7800 port 15/3

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)