บัณฑิตวิทยาลัย

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 112,3112
Device Name : บัณฑิตวิทยาลัย
UpLink Port : Ethernet 1000LX
UpLink To : Alcatel 7800 port 2/1

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)