โรงเรียนสาธิตประถม

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 11,12,111
UpLink Port : H3C port 3/0/10

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)