อาคารนิสิตแพทย์ฝึกหัดหญิง

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 129
Device Name : อาคารนิสิตแพทย์ฝึกหัดหญิง
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/48
UpLink To : 

Throughput Graph (Hourly)  
 
   
Gateway : Core Switch - HP A7506 GigabitEthernet3/0/1  
 
   
Throughput Graph (Daily)  
 
   
Throughput Graph (Weekly)  
 
   
Throughput Graph (Monthly)  
 
   
Throughput Graph (Yearly)   
 
   
Packets Graph  
 
   
Errors Graph