อาคารที่พักแพทย์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Media Converter to Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 129
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/48
UpLink To : คณะพยาบาลศาสตร์

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)