คณะวิศวกรรมโยธา

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 127
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/24
UpLink To : คณะวิศวกรรมศาสตร์ HP 5500

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : Distribute Switch - คณะวิศวกรรมศาสตร์ GigabitEthernet 1/0/21

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)

Packets Graph

Errors Graph