Alcatel OmniSwitch 9700E

 

Port 1/1 (VLAN 199) Core Switch อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน อาคาร 33 Port 1/2 (VLAN 199) Core Switch อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน อาคาร 33
   
Port 2/1 (VLAN 160,3160) ชั้น 1 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว Port 2/2 (VLAN 161,3161) ชั้น 2 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว
   
Port 2/3 (VLAN 162,3162) ชั้น 3 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว Port 2/4 (VLAN 163,3163) ชั้น 4 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว
   
Port 2/5 (VLAN 164,3164) ชั้น 5 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว Port 2/6 (VLAN 165,3165) ชั้น 6 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว
   
Port 5/7 (VLAN 166,3166) ชั้น 7 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว Port 6/7 (VLAN 166,3166) ชั้น 7 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว
   
Port 5/8 (VLAN 167,3167) ชั้น 8 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว Port 6/8 (VLAN 167,3167) ชั้น 8 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว
   
Port 5/9 (VLAN 168,3168) ชั้น 9 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว Port 6/9 (VLAN 168,3168) ชั้น 9 อาคารเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา มศว
   
Port 5/10 Port 6/10
   
Port 5/11 Port 6/11
   
Port 5/12 Port 6/12
   
Port 5/13 Port 6/13