คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 22 รืมน้ำ)

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 138,139
UpLink Port : G1/0/25

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)