ประสานมิตร & วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตาก

ช่องสัญญาณ : 10 Mbits/s
ISP : AIS MPLS
Gateway : Alcatel 9700 port 6/24

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)