อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

สามารถตรวจสอบการทำงานระบบเคือข่ายได้ที่

netmon.swu.ac.th